Chuyển đổi số và an toàn thông tin

Chuyển đổi số đang trở thành ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết các tổ chức ở mọi lĩnh vực. Đại dịch COVID-19 là một lời cảnh tỉnh rõ nhất đối với các doanh nghiệp; nếu không chuyển đổi kịp thời thì khó có thể thích nghi, tối ưu hoạt động doanh nghiệp và tồn tại trong môi trường kinh doanh đầy thách thức và cạnh tranh gay gắt