Ban biên tập

Tổng biên tập
Ngô Kim Thanh Thủy
Hội đồng biên tập
GS.TS. Phạm Văn Tất
PGS.TS. Võ Thị Ngọc Thúy
PGS.TS. Hà Thị Ngọc Oanh
TS. Phan Thị Việt Nam
TS. Phùng Thái Minh Trang
Thư ký tòa soạn
Võ Tiến Tân
Từ Như Hưởng
Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Hữu Hoàng
Phạm Ngọc Thảo Nguyên