Số 01, năm 2023

  Các xu hướng chính trong nghiên cứu bất động sản: công cụ phân tích trích dẫn

Tác giả: Nguyen Thi Kim, Phan Hoai Vu

Abstract

Full paper

  Vốn xã hội và vấn đề nâng cao vốn xã hội trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Đỗ Thị Hiện

Abstract

Full paper

  Khảo sát người học sử dụng hệ thống elearning tại Trường Đại học Hoa Sen

Tác giả: Nguyễn Thanh Nam

Abstract

Full paper

  Các yếu tố cần xem xét trong xây dựng chiến lược phát triển du lịch mice

Tác giả: Lê Mộng Diễm Hằng

Abstract

Full paper

  ACHIEVEMENT EMOTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS

Tác giả: Vo Thi Bich Phuong, Nguyen Duc Anh

Abstract

Full paper

  ẢNH HƯỞNG CỦA MÔN HỌC KỸ NĂNG THAM VẤN CƠ BẢN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THAM VẤN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN CỦA SINH VIÊN CỬ NHÂN TÂM LÝ

Tác giả: Trần Anh Vũ, Đặng Huỳnh Như , Lê Hoàng Mi, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Lý Hùng

Abstract

Full paper

  COMBINATION OF CHEMOMETRICS AND MACHINE LEARNING FOR CLASSIFICATION OF DALAT WINE, VIETNAM

Tác giả: Pham Van Tat, Nguyen Minh Quang

Abstract

Full paper

  CHI TIÊU CHO SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÚ CƯNG: TIẾP CẬN TỪ THUYẾT GIÁ TRỊ TIÊU DÙNG

Tác giả: Trần Nam Quốc, Trần Gia Huy, Đặng Hoàng Minh Quân

Abstract

Full paper

  FINDING THE SHORTEST PATH IN APACHE SPARK GRAPHX: DRAWBACKS & IMPROVEMENTS

Tác giả: Phan Hong Trung

Abstract

Full paper