Số 02, năm 2023

  WHAT WILL A CLASSROOM LOOK LIKE IN FUTURE? A STUDY FROM PRIVATE VERSUS PUBLIC UNIVERSITY IN VIETNAM

Tác giả: Nguyen Thi Kim, Phan Hoai Vu, Phung The Vinh

Abstract

Full paper

  P2P LENDING, A NEW DIGITAL FINANCIAL INTERMEDIARY IN THE 4.0 ERA – LESSONS FOR VIETNAM

Tác giả: Dang Thi Thu Hang, Tran Thi Hoang Vi, Ngo Huu Hung

Abstract

Full paper

  QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN NĂM SAO

Tác giả: Phan Võ Minh Thắng

Abstract

Full paper

  ẢNH HƯỞNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Nhâm, Nguyễn Thế Khang, Đoàn Minh Châu

Abstract

Full paper

  ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO A

Tác giả: Phùng Thái Minh Trang, Nguyễn Thu Hà

Abstract

Full paper

  TÌM HIỂU TÁC ĐỘNG CỦA CHAT GPT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUA PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương

Abstract

Full paper

  BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tác giả: Trịnh Duy Thuyên

Abstract

Full paper