Số 03, năm 2024

  IMPACT OF GASOLINE PRICES ON INTENTION TO SWITCH TO RENEWABLE ENERGY VEHICLES: EVIDENCE FROM A SURVEY OF VIETNAMESE STUDENTS

Tác giả: Le Thanh Bao Ngan , Nguyen Phuong Quynh , Tran Khanh Lynh

Abstract

Full paper

  SỰ KIẾN TẠO CUỘC SỐNG MỚI CỦA BA CỘNG ĐỒNG DI CƯ CHĂM, KHMER, KINH TẠI NÔNG THÔN ĐÔNG NAM BỘ

Tác giả: Trần Hạnh Minh Phương

Abstract

Full paper

  IMPROVING ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING STUDENTS: A CASE STUDY AT NAM DINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION

Tác giả: Ngo Thi Thom , Dang Quyet Thang

Abstract

Full paper

  UTILIZING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO EVALUATE THE AQUEOUS SOLUBILITY OF DRUG-LIKE COMPOUNDS

Tác giả: Duong Quang Trung , Nguyen Minh Quang

Abstract

Full paper

  THE DESIGN AND SCREENING OF COMPOUNDS INHIBITING THE PROLIFERATION OF HEPATIC CANCER CELLS (HEP-G2) WERE CONDUCTED UTILIZING SEVERAL TRITERPENOID DERIVATIVES DERIVED FROM THE PARAMIGNYA TRIMERA PLANT

Tác giả: Tran Tu Uyen Nguyen Minh Quang

Abstract

Full paper

  PHIM “MIỀN KÝ ỨC” GÓP PHẦN ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH TÁC GIẢ BÙI KIM QUY

Tác giả: Trần Thị Hải Yến

Abstract

Full paper

  VẬT CHỨNG VÀ XỬ LÝ VẬT CHỨNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 MỘT VÀI VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

Tác giả: Thái Viết Nam

Abstract

Full paper